Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

o Voorwaarden: deze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden;

o Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd;

o Dagen: alle kalenderdagen;

o Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop

o Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de order en het einde van de overeengekomen tijd van levering;

o Intellectueel eigendomsrecht: merkrecht en/of auteursrecht en/of tekening en modelrecht en/of octrooirecht.

 1. OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

 1. ORDERS

Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de verkoper in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

 1. LEVERING

3.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

a indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;

b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder; c bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de koper.

3.2 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Gebruiker naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij met Koper schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper.

3.4 Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de verkoper ten behoeve van de koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de verkoper de schade met de verzekeraar af.

3.5 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

3.6 Koper dient de ontvangen zaken binnen 14 dagen nadat koper hiervan bericht heeft ontvangen afhalen. Indien Koper niet tijdig overgaat tot afname van de zaken zal een factuur worden verzonden en zal Verkoper overgaan tot opslag van de zaken. De redelijke hiermee gemoeid gaande kosten zijn voor rekening van Koper met een minimum van 10% van het factuurbedrag.

 1. LEVERINGSTERMIJN

4.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. In specifieke gevallen kan de levertijd echter aanzienlijk langer zijn.

4.2 Is een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

4.3 De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij de verkoper na afloop van de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen een redelijke termijn na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de verkoper daarmede in gebreke blijft.

4.4 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien of voorzover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geschied op verzoek van de verkoper dan wel het gevolg is van niet tijdig afroepen door de koper dan wel van opschorting der levering in de gevallen, bedoeld in artikel 6 lid 3 e.v. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der partijen recht op schadevergoeding.

 1. KLACHTEN

5.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid ener leverantie.

5.2 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van koper, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 5 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.

5.3 Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum.

5.4 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.

5.5 Koper dient de gekochte goederen bij levering te (laten) controleren. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 1. of de juiste zaken zijn afgeleverd;
 2. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 3. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

5.6 Reclames wegens bij de in ontvangstneming zichtbare gebreken dienen op het ontvangstbewijs/vervoersbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reclame.

5.7 Verkoper levert een handgemaakt natuurproduct en Koper dient derhalve rekening te houden met een zekere mate van werking en krimpscheuren. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. die geen afbreuk doen aan de gebruikswaarde kunnen geen grond voor klachten opleveren.

5.8 Koper kan aan door de Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, order-bevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. geen rechten ontlenen.

5.9 Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen, mits de herlevering plaatsvindt:

a indien de klacht betrekking heeft op zichtbare gebreken: vóór de leveringsdatum c.q. vóór het einde van de leveringstermijn, dan wel binnen 20 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen;

b indien de klacht betrekking heeft op gebreken als bedoeld in lid 3 : binnen 20 werkdagen nadat de zaken zijn terugontvangen, doch niet later dan 45 werkdagen na de levering dan wel niet later dan 45 werkdagen na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn.

 1. BETALING

6.1 Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn geleverd. Betaling dient contant te geschieden. In alle andere gevallen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven.

6.2 In geval van containerverkoop dient volledige betaling op de dag dat de container wordt gelost door Verkoper te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan koper een boete van 1% van het factuurbedrag per dag(deel) is verschuldigd met een minimum van € 500,- per dag.

6.3 De verkoper heeft tegenover de koper, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

a onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;

b de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking nodig is;

c de desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring;

d één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring. Tot de uitoefening van de onder a, b en c genoemde rechten kan eerst worden overgegaan nadat de verkoper de koper een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de koper daarmede in verzuim blijft, terwijl het onder d genoemde recht eerst zal worden uitgeoefend indien de koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

6.4 Indien de koper blijkens informatie van een krediet verlenende instantie jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2.

6.5 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de koper de wettelijke rente ex artikel 6:119 A BW verschuldigd over het nog verschuldigde. Indien verkoper na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd. De “Wet Incassokosten 2012” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De Verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan: a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken; b de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden; c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;

7.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

7.3 De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 6 lid 3 c en d desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

7.4 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

 1. OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper resp. de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Koper kan worden verlangd.

8.2 De verkoper resp. de koper zal de Koper onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

8.3 In geval van overmacht kan de Koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

8.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

8.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de Koper, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

9.1 Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Verkoper daartoe bevoegd. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

9.2 Door de Verkoper verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van gebruiker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Gebruiker terstond te worden teruggegeven.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Voor schade die een direct gevolg is van de door verkoper verkochte en geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal driemaal de netto factuurwaarde van de factuur, waarmede deze zaken zijn geleverd.

10.2. Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is, van de door verkoper geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verkoper ter zake van deze schade uitkeert.

 1. BELASTINGEN

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van koper.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.